2018

     
  2018 YILINDA TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ
     
TEZ YAZARI ANABİLİM DALI TEZİN BAŞLIĞI
     
     
BURAK KOÇAK BİYOLOJİ Çukurova bölgesinde iki farklı zeytinlik alanı topraklarında organik madde dönüşümü ile bazı nematod ve bakteri dağılımlarının ilişkisi
    Relationship between organic matter turnover and some nematode and bacteria distributions in two different olive grove soils in Cukurova region
     
NİHAN ARABACI BİYOLOJİ Bacillus sp. suşlarından izole edilen asidik, alkali, termostabil amilaz ve pullulanaz enzimlerinin üretimi, karakterizasyonu ve biyoteknolojik kullanım olanaklarının araştırılması
    The investigation of the production, characterization and biotechnological usage possibilities of the acidic, alkaline, thermostable amylase and pullulanase enzymes isolated from Bacillus sp.
     
SEZEN ÖZÇELİK BİYOLOJİ Farklı kalsiyum derişimlerinde cıva, çinko, krom ve nikel etkisinde kalan balıklarda (Oreochromis niloticus) bazı serum değerleri ve besin kalitelerinin incelenmesi
    Investigation in some serum values and food qualities of freshwater fish (Orechromis niloticus) exposed to chromium, mercury, nickel and zinc in differing calcium concentrations
     
MUSTAFA TUNÇSOY BİYOLOJİ Bakır oksit nanopartikülleri ve bakır sülfat etkisinde Oreochromis niloticus'un dokularında süreye bağlı bakır birikiminin bazı serum parametreleri ile serum ve karaciğer enzim aktiviteleri üzerine etkileri
    Influence of copper accumulation in tissues of Oreochromis niloticus exposed to copper oxide nanoparticles and copper sulphate with its effect on some serum parameters and on enzyme activities in serum and liver
     
SELÇUK ULUSOY BİYOLOJİ Adana ili pamuk ekim alanlarında Aphis gossypii glover (Hemiptera: Aphididae) populasyonlarının neonikotinoid grubu insektisitlere karşı direnç durumunun belirlenmesi
    Determination of neonicotinoid group insecticide resistance of Aphis gossypii glover (Hemiptera: Aphididae) from cotton grown areas in Adana
     
ESİN GÜLNAZ CANLI BİYOLOJİ Alüminyum, bakır ve titanyum nanopartiküllerinin sıçan (Rattus norvegicus var. Albinos) antioksidan, ozmoregülasyon ve sinir sistemleri üzerine etkilerinin incelenmesi
    Investigation on effects of aluminium, copper and titanium nanoparticles on the antioxidant, osmoregulation and nerve systems of rats (Rattus norvegicus var. Albinos)
     
TAYGUN TİMOÇİN BİYOLOJİ Rhus coriaria (sumak) meyve özütlerinin genotoksik ve antigenotoksik etkilerinin in vivo yöntemlerle araştırılması
    The investigation of genotoxic and antigenotoxic effects of Rhus coriaria (sumac) fruit extract by in vivo methods
     
ADNAN ÖZDEMİR FİZİK Metal ve lantanit katkılı Li2B4O7 bileşiklerinin TL ve OSL yöntemleriyle dozimetrik özelliklerinin ve nötron doz cevabının araştırılması
    The investigation of dosimetric properties and neutron dose-response of metal and lanthanide doped Li2B4O7 compounds using TL and OSL techniques
     
FERHAT GEZER FİZİK Farklı endüstriyel sektörlerde kullanılan mika taşı ve zeolit içindeki doğal radyonüklitlerin belirlenmesi
    Determination of natural radionuclides mica stone and zeolite used in different industrial sectors
     
BERNA UYANIK FİZİK Çinko oksit nanoşeritlerin elektriksel ve optik özelliklerinin incelenmesi
    Investigation of optical and electric properties of zinc oxide nanori̇bbons
     
ŞENAY AVDAN FİZİK Yakın galaksiler: NGC 5474, NGC 3627, NGC 4258 ve NGC 4490/4485'de bulunan aşırı parlak X-ışın kaynaklarının optik karşılıklarının belirlenmesi
    Searching for optical counterparts of ultraluminous X-ray sources in nearby galaxies: NGC 5474, NGC 3627, NGC 4258 and NGC 4490/4485
     
SERDAL DAMARSEÇKİN FİZİK Search for new particles decaying to dijet at √s=13 TeV proton-proton collisions with data scouting technique at CMS
    CMS'de veri tarama tekniği ile √s=13 TeV proton-proton çarpışmalarında iki-jet'e bozunan yeni parçacıkların araştırılması
     
ZİYAFER GİZEM PORTAKAL FİZİK Gel-phantom study for target volume optimization in HDR and/or LDR brachytherapy using advanced imaging techniques
    İleri görüntüleme teknikleri kullanarak HDR ve/veya LDR brakiterapide hedef hacim optimizasyonu için jel fantom çalışması
     
SİBEL AKÇA FİZİK Yarı-deneysel (α,n) reaksiyon tesir kesiti formüllerinin önerilmesi ve nükleer data değerlendirmesi
    Suggestion of semi-empirical (α,n) reaction cross-section formulas and nuclear data evaluation
     
GÖNÜL AKÇA FİZİK (La1-xREx)0.85K0.15MnO3 (RE = Pr ve Sm) manganit bileşiklerinin yapısal, manyetik ve manyetokalorik özelliklerinin incelenmesi
    Investigation of structural, magnetic and magnetocaloric properties of (La1-xREx)0.85K0.15MnO3 (RE = Pr ve Sm) manganite compounds
     
DİLEK AKBAŞLAR KİMYA Üç bileşenli-tek kap yöntemle laktik asit ortamında 1,2,3,4-tetrasubstitüe pirol bileşiklerinin sentezi: Bu bileşiklerin heteroaril kalkon türevleri ve antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması
    Synthesis of 1,2,3,4-tetrasubstituted pyrrole compounds in lactic acid media by one pot-three component method: Heteroaril derivatives of these molecules and investigation antimicrobial activities of these molecules
     
FATİH TEZCAN KİMYA Sudan fotoelektrokimyasal yöntemle hidrojen elde edilmesi için elektrot geliştirilmesi
    Electrode development for hydrogen production from water by photoelectrochemical method
     
GURBET YERLİKAYA KİMYA Bipirimidin içeren çift metalli metal fosfin komplekslerinin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi
    Investigation of properties and synthesis of double metallic metal-phosphine complexes containing bipyrimidine
     
İREM ÇETİN KİMYA Gıda katkılarına duyarlı elektrokimyasal sensör geliştirilmesi
    Developing sensitive electrochemical sensor for food additives
     
SEVGİ ATEŞ KİMYA Fotokimyasal ve elektrokimyasal yöntemlerle atık sulardaki organik maddelerin oksidasyonu
    The oxidation of organic substances in waste water by photochemical and electrochemical methods
     
RASİHA NEFİSE MUTLU KİMYA Al-hava pili için verimli elektrot-elektrolit araştırılması
     
NURTEN ŞAHAN KİMYA Hibrit/elektrikli araçlarda kullanılan lityum bataryaların ısıl yönetimi için nano-kompozit faz değiştiren maddelerin geliştirilmesi
    Development of phase change material nano composite for thermal managment of lithium ion batteries used in hybrid-electric vehicles
SELMA YILMAZ BAYLAN KİMYA Faz değiştiren maddelerde termal enerji depolamasının kullanımıyla buzdolaplarında enerji verimliliğinin arttırılması
    Increasing energy efficiency of refrigerators by using thermal energy storage in phase change materials
FATMA MIDIK ERTOSUN KİMYA Bipirimidin temelli heteroleptik metal fosfin kromoforların kuramsal ve elektrokimyasal yöntemlerle incelenmesi
    Investigation of bipyrimidine based heteroleptic metal phosphine chromophores by theoretical and electrochemical methods
     
ÖZLEM AKAY İSTATİSTİK Panel verilerde kümeleme analizi
    Clustering analysis of panel data
     
NERGİZ POYRAZ MATEMATİK Altın semi-Riemann manifoldların lightlike altmanifoldları
    Lightlike submanifolds of golden semi-Riemannian manifolds
     
AYŞE ÇOBANKAYA MATEMATİK Bazı basit Lie gruplarının kendi üzerine etkisi
    Bazi basit Lie gruplarinin kendi üzerine etkisi
     
MELEK YAĞCI MATEMATİK Yarı grupların ikinci homolojisi ve etkinlik
    Second homology of the semigroups and efficiency
     
DÜNYA KARAPINAR MATEMATİK Grup etkilerinin kompaktlamalara genişlemesi
    Extending group actions to compactifications
     
MEHMET ONAT MATEMATİK Kompakt grup etkilerinin kohomoloji teorisi
    The cohomology theory of compact group actions
     
SEDA EREN MATEMATİK Solenoidal uzaylar üzerindeki kompakt grup etkileri
    Compact group acti̇ons on solenoi̇dal spaces
     
BİLGE KARGA GÖLLÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Hâkim'in Şerh-i Dîvân-ı Şevket'i (İnceleme-karşılaştırmalı metin)
    Hakim's work named Serh-i Divan-i Sevket (Observation-comparative text)
     
ADEM YELOĞLU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Kaşgar'da 1923-1940 arası basılan yayınların dili: Çağatayca ve Yeni Uygurca ile karşılaştırma
    Language of publications issued in Kasghar in the years between 1923 and 1940: A comparison with chagatai and new Uigur languages
     
ÇİĞDEM KALEGERİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Batı Türkçesi ve doğu Türkçesinde -sA biçimbirimi ve şart ifadesi üzerine karşılaştırmalı bir çalışma (15. ve 16. yüzyıllardan seçilen metinler örnekleminde
    A comparative study on suffix -sa and condition expression at western Turkish and eastern Turkish (In the sample of selected texts from the 15th and 16th centuries)
     
EMİNE AYAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Edward W. Said'in oryantalizm kuramından hareketle postmodern Türk romanlarında oryantalist temsiller üzerine bir inceleme
    A research on orientalist representations in postmodern Turkish novels with reference to the orientalist theory of Edward W. Said
     
ZEHRA ERGEÇ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Bahtin'in diyaloji kuramı çerçevesinde modern Türk romanına bir yaklaşım
    An approach to the modern Turkish novel within the framework of Bakhtin's theory of dialogism
     
MISRA UĞURLU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Adana mani söyleme geleneği ve Adana'da söylenen maniler (Derleme / inceleme)
    Adana mani tradition and mani's compiled in Adana
BÜLENT AYTOK ÖZALTIOK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Oğuz Atay'ın romanlarında varoluşçuluk
    Existentialism in Oğuz Atay's novels