2019

2019 YILINDA TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ
     
TEZ YAZARI ANABİLİM DALI TEZİN BAŞLIĞI
     
MERT MEHMET GÜLLÜ BİYOLOJİ Çukurova üniversitesi kampüsünde yetiştirilen Citrus sinensis (L.) osbeck Valencia ve Citrus reticulata Blanco'nun bazı ekolojik özelliklerinin karşılaştırılması
    Comparison of some ecological properties of Citrus sinensis (L.) osbeck Valencia ve Citrus reticulata Blanco that was grown in Çukurova university campus
NAGHI GASIMOV FİZİK Negatif kırılma indisli ortamlarda kütle-enerji eşdeğerliğinin bazı özellikleri
    Some aspects of mass-energy equivalence in negative refractive index mediums
CANDAN DÖZEN ALTUNTAŞ FİZİK Bs mezonlarının 5.02 TeV enerjide proton-proton ve kurşun-kurşun çarpışmalarındaki kütle spektrum ölçümleri
    Measurement of Bs meson mass spectra in proton-proton and lead-lead collisions at 5.02 TeV.
DERYA FARİSOĞULLARI FİZİK FeSe-11 süperiletken kristal ve tel üretimi ve karakterizasyonu
    Production and characterization of FeSe-11 superconductor crystals and wires
ALİ KAZİM GÜRLEK FİZİK MOCVD ile üretilen ince film CdTe güneş hücresi ve mini modül fotovoltaik cihazlarının performans karakterizasyonu ve scaps modellemesi
    Performance characterization and scaps modelling of thin film CdTe solar cell and mini module photovoltaic devices fabricated by MOCVD
ÇAĞLAR ZORBİLMEZ FİZİK Measurement of energy density as a function of pseudorapidity in proton-proton collisions at √s= 13 TeV with the cms experiment at the LHC
    BHÇ'de CMS deneyi ile √s = 13 TeV'lik proton-proton çarpışmalarında psüdorapiditenin bir fonksiyonu olarak enerji yoğunluğunun ölçülmesi
MEHMET GÜRSUL FİZİK FeSe tabanlı kristallerin üretimi,karakterizasyonu ve fiziksel özelliklerinin araştırılması
    Production, characterization and investigation of physical properties of FeSe based crystals
ÇAĞATAY ÇETİNKAYA İSTATİSTİK İki Yönlü Kuvvet Dağılımına Dayalı İstatistiksel Güvenilirlik Analizi
    Statistical Reliability Analysis Based on The Two-Sided Power Distribution
MAHMUT BAŞ KİMYA Mesalazinden sentezlenen schıff bazının klorürlü ortamda demir, bakır ve pirincin korozyonuna etkisi
    The corrosion effect of schiff base synthesized from mesalazine on the mild steel, copper and brass in chlorid medium
ÖZGE CAN KİMYA Kolorektal kanser ilişkili miRNA'ların ekspresyonu üzerine adaçayı (Salvia officinalis), tere (Lepidium sativum ), çörek otu (Nigella sativa) ve ısırgan otu (Urtica dioica) bitkilerinin etkisi
    Effects of the sage (Salvia officinalis), stinging nettle (Urtica dioica), cress (Lepidium sativum) and cumin (Nigella sativa) on colorectal cancer related miRNA expressions
SEVİLAY YILMAZ KİMYA N-sübstitüe fosfin-imin ligandlarının pd(ıı) katalizli heck c-c eşleşme reaksiyonlarında katalitik özelliklerinin incelenmesi
    Investigation the catalytic properties of n-substituted phosphine-imine ligands in pd(ii) catalyzed heck c-c coupling reactions
AÇELYA SEÇER KİMYA Kömür ve kömür-biyokütle karışımlarından hidrojen eldesi
    Hydrogen production from coal and coal-biomass mixtures
MELEK ÇUBUKCU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İslami döneme ait Uygur harfli Türkçe metinlerin yazım özellikleri
    The writing properties of Turkish texts in the Islamic period
BERİN YOCA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Edebiyatta ve sinematografik uyarlamalarda Orhan Kemal karakterlerinin kronotopik yapısı
    The chronotopic structure of Orhan Kemal characters in literature and cinematographic adaptations
ENES YILDIZ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Divanlarda küçük mesneviler
    Small mesnevis in divans
FATMA AYDIN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Abdülmecid Sivasî Şerh-i Cezîre-i mesnevî(İnceleme- karşılaştırmalı metin)
    Abdülmecid Sivasî's work named Şerh-i Cezîre-i mesnevî (Obsarvation-comparative text)
ÖZGÜR ÖNER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türkiye Türkçesi tiyatro metinlerinde nezaket dili
    Politeness in Turkish theatrical plays