Çukurova Üniversitesi | YÖK | ÖSYM | TÜBİTAK | Üniversiteler | ARBİS | SCI-SSCI| E-Posta| EBYS
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 
  Fakültemiz Yönetim Personel Bölümler Bilgi-Belge Öğrenci İşleri Araştırma İletişim  
 
  Profesör
  Doçent
  Dr.Öğr. Üyesi
  Araştırma Görevlisi
  Öğretim Görevlisi

> Personel > Akademik Personel > Doçent  >  Doç.Dr. Muna YÖCEOL ÖZEZEN        

 

Unvanı Adı-Soyadı

:

Doç. Dr. Muna Yüceol Özezen

Bölüm

:

Türk Dili ve Edebiyatı

Anabilim Dalı

:

 Yeni Türk Dili

E-Posta

:

mozezen@cu.edu.tr

Dahili Tel.

:

2443 / (0322 3386084)

Bildiği Diller

:

İngilizce, Arapça

Çalışma Alanları

:

Klasik Sonrası Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesi

Kişisel Web

:

http://aves.cu.edu.tr/mozezen/

DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Öğrenim Durumu

Derece

Fakülte / Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

Fen-Edebiyat / Türk Dili ve Edebiyatı

Çukurova

1992

Tez Bilgileri

Türü

Üniversite / Enstitü / Kurum

Danışman

Y. Lisans

Doktora

Çukurova / Sosyal Bilimler

Çukurova / Sosyal Bilimler

Yard. Doç. Dr. Mehmet Özmen

Yard. Doç. Dr. Mehmet Özmen

1994

2000

Akademik/Mesleki Bilgileri

Görevi

Görev Yeri /Üniversite / Bölüm

Arş.Gör.

Öğr. Gör.

Yard.Doç.Dr.

Doç.Dr.

Çukurova / Fen-Edebiyat / Türk Dili ve Edebiyatı

Çukurova / Fen-Edebiyat / Türk Dili ve Edebiyatı

Çukurova / Fen-Edebiyat / Türk Dili ve Edebiyatı

Çukurova / Fen-Edebiyat / Türk Dili ve Edebiyatı-

1993

1999

2002

2010

İdari Görevler

Tarihleri

Görevi

2005-2013

Bölüm Erasmus Koordinatörlüğü

BİLİMSEL VERİLER

Makaleleri

A. SCI-SCI-E-SSCI Kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler:

1.      "Türkiye Türkçesinde bağlama işlevli de- fiili", İlmî Araştırmalar S. 23 Bahar / 2007, ss. 113-121.

2.      "Türkiye Türkçesinde -A ve +A ekli zarflar", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 17, S. 2, Adana 2008, ss. 329-344.

3.      “Sözlü iletişim türlerinde adlandırma ve sınıflandırma sorunları” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 11, S. 11, Adana, 2003, ss. 1-15.

4.      “Türkiye Türkçesi atasözlerindeki değişkenlerin eşdeğerliliği”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 14, S. 2, Adana, 2005 ss. 403- 414.

5.      “Türkçe deyimler üzerine birkaç söz”, Türk Dili S. 600 Aralık 2001 ss. 869- 879.

6.      "Türkiye Türkçesi yazın dilinde teşekkür kalıpları", Modern Türklük Araştırmaları  Dergisi C. 3, S. 3 Eylül 2006, ss. 66- 77.

7.      "Türkiye Türkçesinde sıfat işlevli birimler: dizilim, nitelik, nicelik, birliktelik", Journal of Turkish Studies (Türklük Bilimi Araştırmaları)- Festschrift of Orhan Okay II (Orhan Okay Armağanı II) vol 30, 2006 ss. 381-405.

8.      “Tercih et- ve yeğle- (yeğ tut-, yeğ bul-, yeğ gör-) fiillerinin söz dizimsel özellikleri”, Turkish Studies (Prof. Dr. Hamza Zülfikar Armağanı), S. 4 / 3, Bahar, 20010, ss. 1730-1743.

9.      "Türkçenin ağ ortamındaki yazımı ve bunun fonolojik yapıyla bağlantıları”, Bilig Dergisi, S. 53, Bahar 2010, ss. 233-254.

10.    "Özel öğretim kurum adları üzerine bir inceleme", Milli Eğitim Dergisi, S. 186, Bahar 2010, ss. 121-131.

11.    "Türkçe dil bilgisinde durum ve tamlayıcı konusu", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten 2007 / 1, ss. 145-164.

B. Diğer endekslerce taranan Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler:

-

Araştırma Projeleri: -

A.Ulusal Ve Uluslararası Projeler: Eski Türkçenin ve Karahanlı Türkçesinin Tarihsel Derlemi (7.-13. yüzyıl), TÜBİTAK Projesi.

B.Üniversite Projeleri (BAP): Eski Türkçeden Türkiye Türkçesine De- Fiili

Danışmanlık Bilgileri:

Doktora Tezleri:. -

Yüksek Lisans Tezleri:

1.      Çelik, Yasemin (2010), Türkçe Sözlük'teki A, B ve C Harfiyle Başlayan Fiillerin Eski Anadolu Türkçesindeki Görünümleri, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

2.      Öner, Özgür (2007), Türkiye Türkçesi Yazın Dilinde İşaret Zamirlerinin Kullanım Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

3.      Uzun, Mehmet (2009), Tahsin Yücel’in Kumru ile Kumru ve Dönüşüm Eserlerinde -yor Eki ve Kullanım Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.      

Kitaplar:

Yazdığı Kitap / Kitap Bölümleri:

1.      De- Fiilinin Grameri, Karahan Kitabevi: 82, Adana, 2009.  

2.      Gelibolulu Mustafa Ali’nin Hilyetü’r-Ricali ve Söz Varlığı, Türk Dil Kurumu Yayınları: 1041, Ankara, 2011.

Ders Notları:

Osmanlıca (Genel Hatlarıyla Arapça Ögeler), Adana 2012.

Kitap Editörlükleri:

1.      Dilemre, Saim Ali, Genel Dil Bilgisine Giriş (Tarihsel Bir Çalışma), Karahan Kitabevi: 62, Adana 2008.

2.      Namık Kemal, Türk Edebiyatının İlk Tarihsel Romanı-Cezmi, Karahan Kitabevi: 61, Adana, 2008.

3.      Ölümünün 500. Yılında Necati Bey’e Armağan, (Çetin Derdiyok ile birlikte), Türk Dil Kurumu Yayınları: 1029, Ankara 2011.

4.      Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu (20-22 Ekim 2011) Bildirileri, (Huriye Sözer ile birlikte), ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, Adana 2012.

Bildiriler:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

1.      “Türkiye Türkçesi günlük konuşma dilinde seslenme biçimleri üzerine gözlemler-  genel sınıflandırma" V. Uluslararası Türk Dil Kurultayı Bildirileri II (20-26 Eylül 2004), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 855/II, ss. 2265-2276.

2.      Muna, "düneyin / dünen zaman zarfı üzerine", Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı (25-29 Mart 2008) Bildirileri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2010, ss. 531-540.

3.      “Namık Kemal’in Türk Dili Üzerine Bazı Görüşlerinin Romanlarındaki Bazı Görünümleri”, Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu (20-22 Aralık 2010) Bildirileri 1-2, Tekirdağ 2010, ss. 789-798.

4.      “Türkiye Türkçesinde /l/ sesi ve sesletimi”, I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni (16- 17 Nisan 2009) Bildirileri, Kırıkkkale 2011, ss. 351-359. 

5.      "Türkçede yalın durum üzerine görüşler", 38.  Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS 38) (10-15 Eylül 2007) Bildirileri, C. 3, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları 13 / 1, Ankara, ss. 1333-1342

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1.      Yüceol Özezen, Muna, "2005- 2006 yıllarında Türkiye'de bazı yer adları ve bu bağlamdaki bazı dilsel sorunlar", Büyük Türk Dili Kurultayı (26-27 Eylül 2006) Ankara: Bilkent Üniversitesi Yayınları, ss. 555-  565.

2.      Yüceol Özezen, Muna, “Türkiye Türkçesinde kişi adlarındaki sesbilimsel değişmelerde dil dışı etken olarak ‘din’ ”, Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu (20-22 Ekim 2011) Bildirileri, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, Adana 2012, ss. 821-829.Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
 Ziyaretçi Sayısı: 4542