Çukurova Üniversitesi | YÖK | ÖSYM | TÜBİTAK | Üniversiteler | ARBİS | SCI-SSCI| E-Posta| EBYS
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 
  Fakültemiz Yönetim Personel Bölümler Bilgi-Belge Öğrenci İşleri İletişim  
 
  Profesör
  Doçent
  Dr.Öğr. Üyesi
  Araştırma Görevlisi
  Öğretim Görevlisi

> Personel > Akademik Personel > Doçent  >  Doç.Dr. Engin ÇETİN        

Unvanı Adı-Soyadı

:

Doç. Dr. Engin ÇETİN

Bölüm

:

Türk Dili ve Edebiyatı

Anabilim Dalı

:

Eski Türk Dili

E-Posta

:

ecetin@cu.edu.tr

Telefon

:

0322 3386084 / 2443 /18

Yabancı Diller

:

İngilizce

Çalışma Alanları

:

Orhon Türkçesi, Eski Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi

Kişisel Web

:

http://aves.cu.edu.tr/ecetin/

 

ÖZGEÇMİŞ

Öğrenim Durumu

Derece

Fakülte / Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

Fen-Edebiyat / Türk Dili ve Edebiyatı

Çukurova

1999

Tez Bilgileri

Türü

Üniversite / Enstitü / Kurum

Danışman

 

Y. Lisans

Doktora

Çukurova / Sosyal Bilimler

Çukurova / Sosyal Bilimler

Doç. Dr. A. Deniz ABİK

Prof. Dr. A. Deniz ABİK

2002

2008

Akademik/Mesleki Bilgileri

Görevi

Görev Yeri

 

Arş. Gör.

Öğr. Gör. Dr.

Yrd.Doç. Dr.

Doç. Dr.

Çukurova Üniversitesi F.E.F. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çukurova Üniversitesi F.E.F. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çukurova Üniversitesi F.E.F. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çukurova Üniversitesi F.E.F. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2000

2008

2011

2013

İdari Görevler

Tarihleri

Görevi

2015-…….

ÇÜ Rektörlüğü Türk Dili Bölüm Başkanlığı


BİLİMSEL VERİLER

Yüksek Lisans Tezi: 11. Yüzyıl ve Öncesi Türkçesinde İnsan Yapımı Nesne Adları

Doktora Tezi: On Üçüncü Yüzyıl Öncesi Türkçesinde Soru

 

MAKALELER

A. Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler:

1. ÇETİN, Engin (2008), “Türkçede gebelere ad verme yolları”, Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literatures and History of Turkish or Turkic, Volume 3/3, Spring 2008, s. 189-211. (DOI num.: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.338)

2. ÇETİN, Engin (2008), “Kültigin Yazıtı Kuzey Yüzü Dokuzuncu Satırda Yer Alan ögsüz ak At Üzerine” Türk Dilleri Araştırmaları 18 (2008), Talat Tekin Armağanı, (ed.: Mehmet Ölmez) İstanbul, s. 135-148.

3. ÇETİN, Engin (2010), “Orhon yazıtlarında ‘itaat’ kavramı”, Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literatures and History of Turkish or Turkic, Prof. Dr. Ahmet Buran Armağanı Volume 4/8, Fall 2009, s. 825-837. (DOI num.: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.980)

4. ÇETİN, Engin (2012), “Uygurcada tut- Fiiliyle Kurulan Birleşik Sözler”, Uluslararası Dil Araştırmaları Dergisi, Güz 2012, S. 11, s. 81-104.

 

5. ÇETİN, Engin (2012), “Uygurca kiçig erngek, Karahanlı Türkçesi çıçalak ve Türkiye Türkçesi serçe parmak sözleri üzerine”, (Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literatures and History of Turkish or Turkic, Prof. Dr. Mehmet Aydın Armağanı, Volume/Sayı 7/4, Fall/Sonbahar 2012, s. 1217-1227.

6. ÇETİN, Engin (2012), “cicianne sözü üzerine”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, Aralık 2012, ¼, s. 63-69. (DOI num.: http://dx.doi.org/10.7884/teke.83

 

B. Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler:

1. ÇETİN, Engin (2004), "Eski Türkçedeki insan yapımı nesne adlarında ödünçlemeler üzerine", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C 13, S 1, Adana, s. 193-210.

 

2. ÇETİN, Engin (2005), "Divanü Lugati't-Türk'teki yiyecek içecek adları ve bu adların TürkiyeTürkçesindeki görünümleri", Çukurova ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C 14, S 2, Adana, s. 185-200.

 

BİLDİRİLER

C. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. ÇETİN, Engin (2007), “Maniheist Uygur metinlerinde ikicilik (düalizm)”, XIII. UluslararasıKIBATEK Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (13 – 19 Kasım 2006), Adana, s. 113-120.

2. ÇETİN, Engin (2007), “Kutadgu Bilig'de ne soru sözcüğü ve kullanımları”, Kazakistan ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Değerleri Sempozyumu Bildirileri (21 – 26 Mayıs 2007), Almatı, s. 437-444.

3. ÇETİN, Engin – Bülent ÖZKAN (2011) “Tarihsel derlem kavramı ve Eski Türkçe ve Karahanlı Türkçesinin Tarihsel Derlemi Projesi”, III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (16-18 Aralık 2010 İzmir) Bildiri Kitabı, İzmir, s. 282-289.

4. ÇETİN, Engin (2012) “Kur’an Tercümesi Rylands Nüshası’nda ikilemeler”, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri (20-25 Ekim 2008 Ankara) (e-kitap), s. 1005-1018.

5. ÇETİN, Engin (2013) “Altun Yaruk Yedinci Kitap ve Metinde Geçen yalbar- ve ab- Sözleri Bağlamında Orhon Türkçesindeki -b-, -b Seslerini Yeniden Düşünmek”, 2. Uluslar arası Türk Dilinin ve Edebiyatının Sosunları ve Çözümleri Sempozyumu (30 Mayıs – 1 Haziran 2013 İstanbul) (baskıda).

6. ÇETİN, Engin (2013) “Şemsettin Sami’nin Orhon Yazıtları Üzerine Etimoloji Denemeleri”, Milletlerarası Eski Türk Yazıtları: Dil, Tarih ve Kültür Sempozyumu (25 – 29 Eylül 2013 Adıyaman) (baskıda).

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. ÇETİN, Engin (2012), “Eski Türkçede ünlü ve ünsüz+ünlü seslerden oluşan sözcükler”, Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu Bildirileri, Adana, 2012, s. 599-608.

Araştırma Projeleri:

A.Ulusal ve Uluslararası Projeler:

Yürütücü: “Eski Türkçe ve Karahanlı Türkçesinin Tarihsel Derlemi (7.-13. Yy.)” başlıklı TÜBİTAK destekli Ulusal Araştırma Projesi

Araştırmacı:“Türkiye Türkçesi Sözvarlığında Fiillerin Derlem Denetimi Ve Derlem Tabanlı Sözlüğü” başlıklı TÜBİTAK destekli Ulusal Araştırma Projesi

Kitaplar:

1. ÇETİN, Engin (2012), Altun Yaruk Yedinci Kitap, Karahan Kitabevi, Adana.

 Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
 Ziyaretçi Sayısı: 4623